Tájékoztatás - Somogy Vármegyei Etikai Bizottság választásáról

Tájékoztatás - Somogy Vármegyei Etikai Bizottság választásáról

Az Országos Kórházi Főigazgatóság
tájékoztatója
a Vármegyei Etikai Bizottságok választásáról

Az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló 28/2014. (IV.10.) EMMI rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 2023. július 1-jétől hatályos 1/A-1/D. §-ai és 17. §-a alapján 2023.
július 1. és augusztus 15. napja között kell megtartani a Vármegyei Etikai Bizottságok
tagjainak első választását.

A Rendelet előírásai szerint az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) a
kijelölt irányító vármegyei intézmények, illetve a budapesti centrumkórházak útján biztosítja
a választáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

A szavazókör helyszíne és a választás időpontja:

  • Helyszín: Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház
    7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32. Igazgatási épület, földszint, Igazgatási és Koordinációs Osztály
  • Időpont: 2023. augusztus 1-3. (keddtől csütörtökig)
  • Nyitvatartási idő: 8:00 órától 15:00 óráig

Mozgóurna igény benyújtására nyitva álló határidő: 2023. július 31. (hétfő)


Mi a Vármegyei Etikai Bizottság?

A Vármegyei Etikai Bizottság az adott vármegyében (valamint Budapesten a
centrumkórházak illetékességi területén) dolgozó orvosok, fogorvosok, továbbá az ún. „egyéb
diplomások” maguk közül közvetlenül választott testülete.

Mi a Vármegyei Etikai Bizottság feladata?

A Vármegyei Etikai Bizottság tagjaiból esetileg létrehozott Vármegyei Etikai Tanács jár el
első fokon az orvosokkal szembeni szakmai-etikai eljárásokban.

Kik az „egyéb diplomások”?

Az „egyéb diplomások” a nem orvosi- és egészségtudományi képzési területen szerzett alap
szakképesítéssel rendelkező, de egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben
egészségügyi szakképesítést szerzett következő egészségügyi dolgozók:

- Klinikai szakpszichológusok:
Felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus
Gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus
Neuropszichológiai szakpszichológus
Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus
- Klinikai biokémikusok
- Klinikai mikrobiológusok
- Klinikai sugárfizikusok
- Klinikai laboratóriumi genetikusok

Kik a jelöltek?

A Vármegyei Etikai Bizottság tagjává az válhat, akit az adott vármegyében működő
egészségügyi szolgáltató tagnak jelölt, és aki a jelölést vállalta. Nem jelölhető a bizottság
tagjává politikai szolgálati jogviszonyban vagy biztosi jogviszonyban álló személy,
kormányzati szolgálati jogviszonyban álló szakmai felsővezető és szakmai vezető, kórházi
főigazgató vagy helyettese, valamit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
37. § (1) bekezdése szerinti magasabb vezetői megbízással rendelkező személy.

A jelöltek listájáról és a jelöltek által magukról megosztott információkról az OKFŐ
honlapján (https://okfo.gov.hu/varmegyei-etikai-bizottsagi-valasztas), az Egészségügyi
Tudományos Tanács honlapján (https://ett.okfo.gov.hu), és az illetékes vármegyei irányító
intézmény, illetve budapesti centrumkórház honlapján tájékozódhatnak.

Kik a póttagok?

A Vármegyei Etikai Bizottságok tagjainak megválasztásával egyidejűleg tíz póttagot is
választani kell, akik közül – csakúgy, mint a rendes tagok esetén – legalább egy póttagnak
nem orvosi és egészségtudományi képzési területen szerzett alap szakképesítéssel rendelkező,
de az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben egészségügyi szakképesítést szerzett
egészségügyi dolgozónak, valamint legalább egy további póttagnak fogorvosnak kell lennie.

Fentiekből következik, hogy a póttagokra nincs külön lista (a Rendelet sem ismeri a „póttag-jelöltek” fogalmát),
ők a szavazólapon feltüntetett vármegyei etikai bizottsági tagjelöltek
közül a szavazatok összesítését és a bizottsági tagok személyének megállapítását követően a
leadott szavazatok számának alapulvételével kerülnek megválasztásra. A bizottság póttagjává
ennek megfelelően az válik (az összetételi szabályok megfelelő alkalmazásával), aki a tíz
tagként megválasztott jelöltet követően a további tíz legtöbb szavazatot kapta.

A póttagok közül vármegyei etikai bizottsági tagként akkor kerül kiválasztásra valaki, ha
valamely bizottsági tag megbízatása a mandátumának lejárta előtt szűnik meg. Amennyiben a
tagok és póttagok száma együttesen tíz fő alá csökken, az ismételt választást soron kívül kell
megtartani. A megválasztott tagoknak és póttagoknak nyilatkozniuk kell arra vonatkozóan,
hogy az elmúlt öt évben nem született velük szemben jogerős elmarasztaló etikai döntés.

Kik szavazhatnak?

Szavazhatnak az adott vármegyében dolgozó, azaz aktív orvosok, fogorvosok és egyéb
diplomások (a továbbiakban együtt: szavazásra jogosultak). Aktívnak minősül az a
szavazásra jogosult, aki érvényes működési nyilvántartással rendelkezik, valamint az is, aki
érvényes működési nyilvántartással nem rendelkezik, de valamely egészségügyi
szolgáltatónál felügyelet mellett jogszerűen egészségügyi tevékenységet végez.

A szavazásra jogosultnak az adott vármegyében rendelkeznie kell legalább egy, valamely
egészségügyi szolgáltatónál aktuálisan fennálló foglalkoztatási jogviszonnyal, mely tény
rögzítésre is kerül a névjegyzékben.

A szavazójog a szakképesítéshez kötődik, választhatnak valamennyi ellátási formában (az
alapellátásban, a járóbeteg-szakellátásban, a fekvőbeteg-szakellátásban és a speciális ellátási
formákban) és tulajdonosi formától függetlenül valamennyi egészségügyi szolgáltató (állami,
önkormányzati, egyházi fenntartású intézmények, egyéni és társas egészségügyi
vállalkozások) orvosai, fogorvosai és egyéb diplomásai.

Mikor lehet szavazni?

A választásokra 2023. augusztus 1-je és augusztus 15-e között kerül sor, ezen belül a
különböző vármegyékben és Budapesten a szavazókörök eltérő időpontokban és helyszíneken
működnek. Kérjük, hogy részvételi szándékuk esetén a választókörök pontos nyitva tartási
idejéről és helyéről feltétlenül tájékozódjanak előzetesen. Erről információt az OKFŐ
honlapján (https://okfo.gov.hu/varmegyei-etikai-bizottsagi-valasztas), az Egészségügyi
Tudományos Tanács honlapján (https://ett.okfo.gov.hu/), valamint az illetékes vármegyei
irányító intézmények, illetve a budapesti centrumkórházak honlapján találhatnak.

Hol lehet szavazni?

Valamennyi vármegyében több helyszínen és több napon is leadhatók a szavazatok. A
szavazókörök listájáról és nyitva tartási idejéről az OKFŐ honlapján
(https://okfo.gov.hu/varmegyei-etikai-bizottsagi-valasztas), az Egészségügyi Tudományos
Tanács honlapján (https://ett.okfo.gov.hu/), valamint az illetékes vármegyei irányító
intézmények, illetve a budapesti centrumkórházak honlapján kaphatnak részletes
tájékoztatást.

Hogy alakul az illetékesség Budapesten és Pest vármegyében?

A választások során a Budapesten és Pest vármegyében működő centrumkórházak
illetékességi területei a következők:
1. Észak-budai Szent János Centrumkórház
1.1. Budapesten az I., II., III., XII. kerület
1.2. Pest vármegyében a Budakeszi, Pilisvörösvári, Szentendrei járás
2. Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet
2.1. Budapesten a VII., VIII., IX., X., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII. kerület
2.2. Pest vármegyében a Ceglédi, Dabasi, Gyáli, Monori, Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei,
Szigetszentmiklósi, Vecsési járás
3. Dél-budai Centrumkórház Szent Imre Egyetemi Oktatókórház
3.1. Budapesten a XI., XXII. kerület
3.2. Pest vármegyében az Érdi járás
4. Észak-pesti Centrumkórház – Honvédkórház
4.1. Budapesten a IV., V., VI., XIII., XIV., XV., XVI. kerület
4.2. Pest megyében az Aszódi, Dunakeszi, Gödöllői, Szobi, Váci járás

A fent ismertetett budapesti kerületekben és a Pest vármegyei járásokban dolgozó szavazásra
jogosultak a fent megjelölt, területileg illetékes centrumkórház bármely választókörében
szavazhatnak.

A Budapest területén működő öt országos gyógyintézet és a Semmelweis Egyetem dolgozói
számára ezen intézményekben saját választókör is kialakításra kerül. Ha ennek helyszíne vagy
időpontja nem megfelelő a szavazásra jogosult részére, úgy az adott intézmény székhelye
szerinti centrumkórház bármely másik választókörében is leadhatja szavazatát az alábbiak
szerint:
- A Semmelweis Egyetem dolgozói a Dél-pesti Centrumkórházban
- A Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet dolgozói a Dél-pesti
Centrumkórházban
- A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet dolgozói a Dél-pesti
Centrumkórházban
- Az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet dolgozói az Észak-budai Szent János
Centrumkórházban
- Az Országos Onkológiai Intézet dolgozói az Észak-budai Szent János Centrumkórházban
- Az Országos Mozgásszervi Intézet dolgozói az Észak-budai Szent János
Centrumkórházban
- Az Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet (OMIII) dolgozói az
Észak-pesti Centrumkórház-Honvédkórházban.

Az országos társgyógyintézetek dolgozói az intézmény székhelye szerinti vármegyében
szavazhatnak.

Milyen dokumentumok szükségesek a szavazáshoz és mi a választás menete?

A választást minden szavazókörben háromtagú szavazatszámláló bizottság bonyolítja le. A
választáson megjelenő szavazásra jogosultak érvényes arcképes igazolvánnyal – személyi
igazolvánnyal, útlevéllel vagy gépjárművezetői engedéllyel – igazolják magukat. A személyes
adatok ellenőrzését követően a névjegyzékben rögzítésre kerülnek a választáson megjelent
szavazásra jogosult személyazonosító adatai, az adott vármegyében működő munkahelyének
neve és címe (önbevallás útján), valamint alapnyilvántartási száma, működési nyilvántartási
száma vagy pecsétszáma. A működési nyilvántartási szám, illetve az alapnyilvántartási szám
igazolható orvosi pecsét, hatósági igazolvány vagy hatósági bizonyítvány, illetőleg más olyan
okirat bemutatásával, amelyből az azonosító szám kétséget kizáróan megállapítható. Az
azonosítást szolgálja az informatikai rendszerbe is beágyazott országos nyilvántartási kereső.

A névjegyzéket valamennyi szavazásra jogosult köteles aláírni. A szavazatszámláló bizottság
informatikai rendszerben ellenőrzi, hogy a szavazásra jogosult az adott vármegyében
szavazott-e már, mivel egy szavazásra jogosult egy vármegyében (illetve egy
centrumkórház illetékességi területén) csak egy alkalommal adhat le érvényesen
szavazatot. Ezt követően a szavazásra jogosult megkapja a szavazólapot.

A választás az úgynevezett kislistás választás szabályai szerint kerül lebonyolításra, vagyis a
szavazólap tartalmazza a megválasztható személyek nevét abc-sorrendben. A szavazólapon
legfeljebb annyi jelöltre lehet szavazni, ahány bizottsági tag választható, azaz minden
szavazásra jogosult legfeljebb 10 jelöltre szavazhat érvényesen.

A választáson a tíz legtöbb érvényes szavazatot megszerző jelölt válik a Vármegyei Etikai
Bizottság tagjává. A tíz választott tag közül legalább egy tagnak nem orvosi és
egészségtudományi képzési területen szerzett alap szakképesítéssel rendelkező, de az
egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben egészségügyi szakképesítést szerzett
egészségügyi dolgozónak, továbbá legalább egy tagnak fogorvosnak kell lennie.

A választás a szavazatok számára tekintet nélkül érvényes, a megválasztott Vármegyei Etikai
Bizottság tagjának azt a tíz jelöltet kell tekinteni, akik a megválasztható Vármegyei Etikai
Bizottság tagjainak száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták.

Ha a tíz legtöbb érvényes szavazatot kapott jelölt között nem szerepel legalább egy tag
fogorvos és legalább egy tag egyéb diplomás, akkor az a nyolc jelölt válik a Vármegyei Etikai
Bizottság tagjává, akik a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Az így fennmaradó helyekre az
az egy fogorvos és az az egy egyéb diplomás jelölt kerül, aki a választáson a legtöbb érvényes
szavazatot kapta. Ha a választás eredményeként a tagok száma vagy a póttagok száma nem éri
el a tíz-tíz főt, úgy a hiányzó tagok vagy póttagok tekintetében kell új választást lebonyolítani.

Az OKFŐ és a vármegyei etikai bizottságok a választáson megjelent szavazásra jogosultak
személyes adatait a választások eredményének jogerős megállapításáig kezelik, ezt követően
az adatok, megsemmisítésre kerülnek. Az adatkezelési tájékoztató valamennyi szavazókörben
elolvasható, valamint publikálásra kerül az OKFŐ honlapján (https://okfo.gov.hu/varmegyei-etikai-bizottsagi-valasztas),
az Egészségügyi Tudományos Tanács honlapján (https://ett.okfo.gov.hu/), továbbá az illetékes
vármegyei irányító intézmény, illetve budapesti centrumkórház honlapján.

Kik a szavazatszámláló bizottságok tagjai?

A szavazatszámláló bizottságok tagjai a vármegyei irányító kórházak, vagy az adott
szavazókör működési helye szerinti egészségügyi intézmény dolgozói.

Mit jelent az, hogy a választás közvetlen és titkos?

A választás közvetlensége és titkossága azt jelenti, hogy az orvostársadalom (ideértve az
egyéb diplomásokat is, akik speciális, ráépített egészségügyi szakképesítéssel rendelkeznek)
közvetlenül, közbeiktatott küldöttek nélkül, a saját soraiból választhatja meg azokat a
nagy tekintéllyel rendelkező kollégákat, akik a benyújtott etikai panaszok alapján
meginduló eljárások során érvényre juttatják az etikai kódexben rögzített szakmai-etikai
szabályokat.

Mi a helyzet, ha egy szavazásra jogosult több vármegye területén is rendelkezik
munkahellyel vagy egy vármegye területén több munkahellyel is rendelkezik?

Mivel a Vármegyei Etikai Bizottságokat a vonatkozó jogszabályok szerint az adott
vármegyében dolgozó személyek választhatják meg, ezért abban az esetben, ha egy
szavazásra jogosultnak több vármegyében is van munkahelye, akkor több vármegyében is
szavazhat, de – értelemszerűen – vármegyénként csak egy alkalommal.

A szavazásra jogosult abban az esetben is csak egyszer jogosult szavazni, ha egy
vármegyében több munkahellyel is rendelkezik.

Ha egy szavazásra jogosult az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C.
törvény hatálya alá tartozó egészségügyi intézményben is dolgozik, és az adott vármegyében
más szolgáltatónál is fennáll jogviszonya, illetve, ha saját egészségügyi vállalkozása is van,
úgy kérjük, hogy munkahelyként elsődlegesen az állami intézményt jelölje meg. Több
egészségügyi szolgálati jogviszony fennállása esetén azt a munkahelyet kérjük megjelölni,
ahol a munkaidő hosszabb, egyenlő munkaidő esetén pedig azt a munkahelyet, ahol a
jogviszony hosszabb ideje fennáll.

Akadályoztatás esetén igénybe vehető-e mozgó urna?

Amennyiben az illetékes vármegyei irányító kórház vagy budapesti centrumkórház biztosítja
mozgó urna igénybevételének a lehetőségét, úgy az igényléssel kapcsolatos információk az
illetékes intézmény honlapján találhatók meg. A mozgóurna iránti kérelmet a mozgásában
egészségi állapota miatt korlátozott szavazásra jogosult nyújthatja be, legkésőbb a
mozgóurnás választásra kijelölt napot megelőző munkanap 16.00 óráig.

A kérelemben fel kell tüntetni a szavazásra jogosult nevét, az adott vármegyében lévő
munkahelyének nevét és címét, az adott vármegyében található lakóhelyét vagy tartózkodási
helyét és a telefonos elérhetőségét, továbbá alap- vagy működési nyilvántartási számát vagy
pecsétszámát, valamint a mozgóurna-igénylés méltányolható egészségügyi indokát.

A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság keresi fel a szavazásra jogosultat az adott
vármegyében lévő lakóhelyén, tartózkodási helyén vagy az általa megadott más címen (pl.
kórházban), annak érdekében, hogy szavazatát a mozgóurnába adja le. A mozgóurna
igénylése értelemszerűen kizárja a személyes szavazás lehetőségét.

Rendkívüli események és jogorvoslat

A szavazatszámláló bizottságok az esetleges rendkívüli eseményeket külön jegyzőkönyvezik.
A helyben kezelhető panaszokat az irányító vármegyei intézmény, illetve budapesti
centrumkórház főigazgatója vagy szervezetszerű helyettese bírálja el. A helyben el nem
bírálható - a vármegyei irányító intézmény, illetve centrumkórház hatáskörét megahaladó -
panaszt az Országos Kórházi Főigazgatóság három tagból álló fellebbviteli bizottsága bírálja
el.

Kizárólag írásban benyújtott jogorvoslati kérelmek bírálhatók el.

A jogorvoslatra nyitva álló határidő az adott szavazókör bezárását követő 3. naptári nap 16.00
óra, azaz a jogorvoslati kérelem akkor minősül határidőben benyújtottnak, ha eddig az
időpontig a kérelem beérkezik a vármegyei irányító intézménybe, illetőleg centrumkórházba.

Az eredmény megállapításával szemben szintén 3 napos határidővel nyújthatnak be
jogorvoslati kérelmet az aktív és a passzív választójoggal rendelkezők.

A 3 napos határidő lejártáig a szavazatokat lehetőség szerint a szavazókör helyszínén, elzárva
meg kell őrizni. Ezt követően a szavazatokat az irányító vármegyei intézménybe be kell
szállítani, ahol azok majd megsemmisítésre kerülnek.

Részt vehetnek-e a választáson megfigyelők vagy a sajtó képviselői?

A sajtó képviselői és a megfigyelők a választást lebonyolító irányító vármegyei intézményben
vagy a centrum kórházban történt előzetes regisztrációt követően, a személyiségi jogok és a
választás titkosságának tiszteletben tartása mellett lehetnek jelen a választáson.

Jelölt neve Orvos/ Fogorvos/ Egyéb diplomás
1. Dömös Diána egyéb diplomás
2. Dr. Kuczkó Éva Mária orvos
3. Dr. Antal László orvos
4. Dr. Bálint András orvos
5. Dr. Bálint György orvos
6. Dr. Boros Edina orvos
7. Dr. Brasnyó Pál orvos
8. Dr. Fáth Beáta orvos
9. Dr. Fenyőházi Jenő orvos
10. Dr. Fülöp Gábor fogorvos
11. Dr. Kelemen Veronika orvos
12. Dr. Kovács Péter
(Jelöltről készült fotó)
egyéb diplomás
13. Dr. Mihályfalvi Zita orvos
14. Dr. Nagy Ákos György orvos
15. Dr. Németh Ildikó orvos
16. Dr. Péterfi István
(Jelöltről készült fotó)
orvos
17. Dr. Peti Mihály Attila
(Jelöltről készült fotó)
orvos
18. Dr. Romhányi Beáta
(Jelöltről készült fotó)
orvos
19. Dr. Szabó Gábor fogorvos
20. Dr. Szász Krisztina orvos
21. Dr. Szelestei Tamás orvos
22. Dr. Tóth Tibor orvos
23. Dr. Vajay Nóra fogorvos
24. Dr. Vida Beáta orvos
25. Köteles Enikő
(Jelöltről készült fotó)
egyéb diplomás
26. Magyar Edit egyéb diplomás
27. Nagy Abonyi Zoltán egyéb diplomás

Adatkezelési tájékoztató jelöltek adatainak kezeléséhez

Leave a reply