Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Egészségügyi Szolgáltatást Igénybe Vevő! 

Tájékoztatjuk, hogy Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján a Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház 2018. május 25-től személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Az adatkezelő neve és elérhetősége: Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház  7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: 

Név:    Farkas-Hudi Klaudia
Tel:     +36 82/501-307
E-mail: adatvedelem@kmmk.hu

Az adatkezelés célja

Intézményünk az Ön egészségügyi és személyes adatait – jogszabályban meghatározott esetekben – gyógykezelés igénybevétele, valamint a nyújtott egészségügyi ellátás finanszírozása céljából kezeli. Amennyiben az egészségügyi szolgáltatás kapcsán számla kiállítására is sor kerül, úgy az adatkezelés célja továbbá számlázási tevékenység ellátása.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön egészségügyi és személyes adatai kezelésére az alábbi jogszabályok alapján kerül sor:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény;
 • a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet;
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésére és védelméről szóló 1997. XLVII. törvény;
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
 • számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet;
 • az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (XII. 3.) Korm. rendelet.

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései értelmében Öntől a következő adatokat vesszük fel a gyógykezelésre való jelentkezést megelőzően:

 • név, születési név
 • születési idő, hely
 • TAJ szám
 • anyja születési neve
 • lakcím
 • telefonszám
 • hozzátartozó neve, telefonszáma (telefonszám hiányában lakcíme)

Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény vonatkozó rendelkezése értelmében köteles személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.

Személyes adatok tárolásának időtartama

Egészségügyi és személyes adatait a kötelező jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiak szerint őrizzük meg:

 • egészségügyi dokumentációt a felvételtől számított legalább 30 évig;
 • zárójelentést legalább 50 évig;
 • képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt 10 évig, az arról készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig;
 • amennyiben a gyógykezelésről számla kiállítására kerül sor, úgy azt a kiállítás évének utolsó napjától számított 8 évig;
 • orvosi beutalót 5 évig;
 • gyógyszertári vényeket 3 évig őrizzük.

Tájékoztatás elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelésről

Intézményünk ezen tájékoztatóban jelzett területeken/helyiségekben az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme és vagyonvédelem céljából elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz, amely képrögzítést és tárolást is lehetővé tesz.  A kamera rögzíti az érintett magatartását is. A kamerás megfigyelőrendszer hangot nem rögzít.

Ezen adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása a Kórház figyelemfelhívó táblák formájában kihelyezett tájékoztatása alapján. 

Az elektronikus megfigyelőrendszer adott területen történő alkalmazásának tényéről jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő módon figyelemfelhívó jelzést, tájékoztatást helyeztünk el. A tájékoztatást minden egyes kamera vonatkozásában megtettük. 

Az érintett hozzájárulása kifejezetten ráutaló magatartás formájában is megadható. Ilyen kifejezett ráutaló magatartásnak minősül, ha az elektronikus megfigyelő- és rögzítő rendszerrel megfigyelt területre/helyiségbe bemegy, illetve ott tartózkodik. Amennyiben az érintett a megfigyelt területre az oda kihelyezett elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról tájékoztató jelzés, ismertetés ellenére bemegy, ezzel hozzájárulása megadottnak tekintendő a képfelvétel készítéshez. Amennyiben hozzájárulását megadni nem kívánja, a figyelemfelhívó táblával megjelölt területre/helyiségekbe ne lépjen be.

A felvétel tárolásának helye: 7400 Kaposvár, Tallián Gy. u. 20-32.

A tárolás időtartama: 3 naptári nap.

A rendszert alkalmazó (üzemeltető) személye: Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház 

Az adatok megismerésére jogosult személyek:

 • főigazgató, mint adatkezelő
 • a főigazgató által egyedi esetekben felhatalmazott személy, így különösen rendkívüli események kivizsgálása, valamint az érintettnek a felvételekbe való betekintés biztosítása esetén
 • az adatfeldolgozók, a rendszer technikai kezelése, a felvételek zárolása, törlése során
 • az É-tömb főporta és a Tallián Gyula utcai porta rendész szolgálatának munkatársai folyamatos megfigyeléssel
 • Baka József Központban: a négy épület recepcióin munkaidőben a szakasszisztencia, munkaidőn kívül a biztonsági szolgálat munkatársa, illetve az éjszakai ügyeletes láthatja
 • az Intézményi Adatvédelmi Felelős (a továbbiakban: IAVF) és az Adatvédelmi Tisztviselő vagy Létesítményellátási osztályvezető felvételen látható eseményről való tájékoztatásra irányuló kérelem teljesítése során.
 • Egyéb, a jogszabály alapján, személyes adtok megismerésére jogosult személyek.

Azon épületekben, ahol kamerák működnek, a Kórház figyelemfelhívó jelzést és tájékoztatót helyezett el az alábbi helyeken:

 • Kórház Tallián Gyula utcai személyi bejáró
 • Műtéti Tömb-SBC udvar felöli bejáró: fotocellás ajtónál
 • Fül-Orr-Gégészet és Baleseti Sebészeti épület: főbejárat, gazdasági bejárat
 • Szülészet épület: bejárat, gazdaság bejárata
 • Belgyógyászat épület: főbejárat, gazdasági bejárat
 • D épület: főbejárat, gazdasági bejárat
 • É-tömb: Németh István fasori bejárat(főbejárat), SBC bejárat Németh István fasor felől, belső udvari bejárat.

Tájékoztatjuk, hogy Önt, mint természetes személyt az adatkezelés során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének értelmében az alábbi jogok illetik meg:

 • kérheti egy vagy több adata kezelésének korlátozását;
 • kérheti, hogy az automatizált döntés hatálya ne terjedjen ki Önre;
 • kérheti adatainak átadását vagy továbbítását;
 • tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, jogalapról, célról és a kezelés időtartamáról;
 • kérheti egy vagy több adatának helyesbítését;
 • kérheti adataihoz való hozzáférését, tiltakozhat egy vagy több adata kezelése ellen;
 • kérheti – a kötelező adatkezelés kivételével – hogy töröljük egy vagy több adatát.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben adatainak jogosulatlan kezelését észleli, akkor azt jelezheti az egészségügyi ellátást végző személynél, főigazgatónál, az adatvédelmi tisztviselőnél, továbbá bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest,Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1374 Budapest, Pf: 603
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu    
Honlap: https://naih.hu/

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház címére vagy elektronikusan az adatvedelem@kmmk.hu e-mail címre küldheti.

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

Adatvédelmi tájékoztatónk elérhető nyomtatott formában az adatvédelmi tisztviselői irodában és a kórház honlapján a www.kmmk.hu címen is.

Adattovábbítás harmadik fél részére

Tájékoztatjuk, hogy személyes és egészségügyi adatai Intézményünkkel szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozók számára továbbításra kerülhetnek. Ezen az adatfeldolgozók a következők:

 • Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő – 1139 Budapest, Váci út 73/A
 • DRG-SAVE Egészségügyi Szolgáltató és Tanácsadó Bt. – 7451 Kaposvár, Bánkutai utca 1.
 • ESZFK Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlezstési Központ Nonprofit Kft. – 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt 11. B. ép. 1. em.
 • SKYLINE- COMPUTER Informatikai és Fejlesztési Kft.- 6000 Kecskemét, Trombita u. 2.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

Személyes adatai harmadik személy számára – a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével, illetve az Ön hozzájárulása nélkül – semmilyen körülmények között nem továbbítjuk és nem hozzuk nyilvánosságra.

Adatok továbbítása az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe

Az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) működtetője elkészítette az Önt érintő EESZT-ben történő adatkezelésről szóló tájékoztatóját „Tájékoztató a személyes adatok Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben megvalósuló kezeléséről az egészségügyi intézményben történő ellátás során” címmel.

Elérhető nyomtatott formában az adatvédelmi tisztviselői irodában és a kórház honlapjáról is.

Tájékoztatom, hogy a Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház hivatalos honlapjára érvényes adatvédelmi tájékoztató elérhető, megismerhető a https://www.kmmk.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/menüpont alatt.

Dr. Inczeffy István
főigazgató

INFORMÁCIÓ

FRISS HÍREK

Betegeinkért és Munkatársainkért

Betegeinkért és Munkatársainkért

Segítsen, hogy mi is segíthessünk! Adószámunk: 18760840-1-14
Tudományos fórum a Kórházban

Tudományos fórum a Kórházban

Prof. Dr. Kopa János tiszteletére tudományos fórumot rendezett a Kórház, melyet Csák János Kultúráért és Innovációért felelős Miniszter Úr nyitott…
Látogatási tilalom a Kórházban

Látogatási tilalom a Kórházban

2024. február 14-től visszavonásig a Somogy Vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház valamennyi fekvőbeteg osztályán látogatási tilalom került elrendelésre a felső…